สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  จุดที่เกิดจากเส้นตรง  รังสี หรือส่วนของเส้นตรง 2 เส้น ตัดกันหรือพบกัน เรียกว่า จุดตัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชื่อจุดตัดที่เกิดจากเส้นตรง  รังสี  หรือส่วนของเส้นตรง 2 เส้น ตัดกันหรือ    พบกัน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  ให้เหตุผล

2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง จุดตัด วันที่ 26 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์