สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.แสดงรังสีมีลักษณะตรง มี  จุดปลาย 1 จุด และอีกข้างหนึ่งต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุด

2. การเรียกชื่อรังสี เรียกตามตัวอักษร 2 ตัว โดยอักษรตัวแรกเป็นชื่อจุดปลายและตัวอักษรอีกตัวหนึ่ง  เป็นชื่อจุดอีกจุดหนึ่งบนรังสี  

3.แสดงส่วนของเส้นตรง มีลักษณะตรงมีจุดปลาย 2 จุด และไม่สามารถต่อความ   ยาวออกไปได้อีก

4. การเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงเรียกตามตัวอักษร 2 ตัว ที่เป็นชื่อจุดปลายของส่วนของเส้นตรง


ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนรังสี

2. เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  ให้เหตุผล

2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง รังสีและส่วนของเส้นตรง วันที่ 25 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์