สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จุดใช้แสดงตำแหน่ง นิยมใช้ตัวอักษรตั้งชื่อจุด

2. แสดงเส้นตรงมีลักษณะตรงความยาวไม่จำกัด

3. การเรียกชื่อเส้นตรง เรียกตามตัวอักษร 2 ตัว ที่เป็นชื่อของจุด 2 จุดบนเส้นตรงนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนจุด

2. เขียนชื่อเส้นตรงและสัญลักษณ์แทนเส้นตรง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  ให้เหตุผล

2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง จุดและเส้นตรง วันที่ 24 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์