สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติอาจเขียนได้โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ ช่วยในการเขียนจะทำให้ได้รูปที่มีความถูกต้องสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ตัวชี้วัด / จุดประสงค์

      ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

      1.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

      2.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

      3.  คิดสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย ใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ วันที่ 19 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์