สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.  ให้เหตุผล

     2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

    

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ วันที่ 15 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์