สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนดังนี้

          1.  ทำความเข้าใจโจทย์

          2.  วางแผนแก้ปัญหา

          3.  ดำเนินการตามแผน

          4.  ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทำ และ หาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.  แก้ปัญหา

     2.  ให้เหตุผล

     3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 5 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์