สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนดังนี้

1.  ทำความเข้าใจโจทย์

2.  วางแผนแก้ปัญหา

3.  ดำเนินการตามแผน

4.  ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  แก้ปัญหา

2.  ให้เหตุผล

3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ วันที่ 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์