สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การบวกลบระคนต้องหาผลบวกหรือผลลบในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำมาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกลบระคน  เมื่อผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.  แก้ปัญหา

     2.  ให้เหตุผล

     3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 วันที่ 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์