สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - สมบัติของน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝน และไม่ไปในที่โล่งแจ้ง

    - ใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน ทำร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

    - การบอกอาการเมื่อเจ็บป่วย

๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการ

เกิดฝน

    - เกิดแหล่งน้ำ

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม

      - โครงการตามพระราชดำริฯ โครงการฝายชะลอน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑   ตบช ๑.๓   (๑.๓.๑)

มฐ ๒   ตบช ๒.๑   (๒.๑.๔)

         ตบช ๒.๒    (๒.๒.๑)

มฐ ๓   ตบช ๓.๒   (๓.๒.๑) (๓.๒.๒)

มฐ ๔   ตบช ๔.๑   (๔.๑.๓)

มฐ ๗   ตบช ๗.๒   (๗.๒.๓)

มฐ ๙   ตบช ๙.๑   (๙.๑.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)

          ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑) (๑๐.๒.๒)

มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกได้

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๗. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

๘. บอกอาการเมื่อเจ็บป่วยได้

๙. บอกรายละเอียดที่สังเกตจากการทดลองเรื่องการเกิดฝนได้

๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได้

๑๑. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านฝายชะลอน้ำได้

๑๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง และแปลกใหม่จากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๗
ชั่วโมง หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
เรื่อง หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (2) (25 มิ.ย.63)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง