สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

๑. อาหารหลัก 5 หมู่

๒. อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่แตกต่าง กัน เช่น ขม หวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด

๓. สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ รับประทานอาหาร

๔. ประโยชน์ของอาหาร

๕. วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม ผัด  แกง ทอด

๖. การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

๗. การจำแนกและจัดกลุ่มอาหารแต่ละ ชนิดออกเป็นหมู่

๘. การเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑  ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)

          ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๔)

มฐ ๒  ตบช. ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓  ตบช. ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔  ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๖  ตบช. ๖.๑ (๖.๑.๒)

มฐ ๘  ตบช. ๘.๒ (๘.๒.๑)

          ตบช. ๘.๓ (๘.๓.๒)

มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)  (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๓) (๑๐.๑.๕)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างได้

๓.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้บางสถานการณ์

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๖.สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำสั่ง คำบรรยายได้

๗. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

๘. เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้ด้วยตนเอง

๑๐. บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

๑๑. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้

๑๒. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

๑๓. ประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้สับตามลำดับขั้นตอนได้

๑๔. เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่างน้อย 4 ลำดับ

การวัดผลและประเมินผล

 

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๖
ชั่วโมง หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
เรื่อง หน่วยที่ ๖ อาหารดีมีประโยชน์ (1) (17 มิ.ย.63)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง