สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

๒. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน/ กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง

๓. การเล่นและทำกิจกรรมด้วยตนเองและกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

๔. การพูดแนะนำชื่อของตนเอง

๕. ชื่อครูประจำชั้น ชื่อครูพี่เลี้ยง

๖. การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็ก และของใช้ส่วนตัว

๗. การแนะนำ และสำรวจสถานที่ต่างๆเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ

๘. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

    - การสวัสดี– การขอบคุณ- การขอโทษ

๙. การพูดแสดงความคิดความรู้สึก และความต้องการ

๑๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)

        ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช๒.๑ (๒.๑.๓)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)

มฐ ๑๒ ตบช๑๒.๒ (๑๒.๑.๒)        

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

๑. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง

๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง

๓. เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเองได้

๔. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

๕. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๖. พูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการได้

๗. แสดงความพอใจ ในผลงานของตน

๘. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

๙. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๑๐. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อ  มีผู้ชี้แนะได้

๑๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

๑๒. กล่าวสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษได้อย่างเหมาะสม

๑๓. เล่นและทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

๑๔. จับคู่ภาพเหมือนและภาพสัมพันธ์กันได้

๑๕. ร่วมสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

 

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๑
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ
เรื่อง หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ (3) (20 พ.ค.63)