สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

2. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน/ กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง

3. การเล่นและทำกิจกรรมด้วยตนเองและกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

4. การพูดแนะนำชื่อเด็กชื่อครูชื่อพี่เลี้ยงและชื่อเพื่อน

5. การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กและ ของใช้ส่วนตัว

6. การแนะนำและสำรวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียน  เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารเรียนสนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธี

7. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน

8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

    - การสวัสดี

    - การขอบคุณ

    - การขอบใจ

    - การขอโทษ

9. การพูดเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง

10. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.1) (1.2.2)

        ตบช 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มฐ 5 ตบช 5.1 (5.1.1)

มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) 

        ตบช 6.2 (6.2.1)

มฐ 7  ตบช 7.1 (7.1.2)

          ตบช 7.2 (7.2.2)

มฐ 8  ตบช 8.2 (8.2.1)

มฐ 9   ตบช 9.1 (9.1.2)

มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)

มฐ 12 ตบช 12.1 (12.1.2) 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเองได้

2. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง

3. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

4. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

5. เล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย

6. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

7. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

8. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

9. ขออนุญาตหรือ  รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเองได้

10. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง

11.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

12.ทิ้งขยะถูกที่ด้วยตนเองได้

13. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย กล่าวคำสวัสดี ขอบใจ ขอบคุณ ขอโทษ ได้ด้วยตนเอง

14.  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

15. พูดเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้

16. บอกลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตได้

17. ร่วมกิจกรรมสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
เรื่อง หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (3) 3 ก.ค. 63