สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การหาผลบวกของจำนวน สองจำนวน ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน  ถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดเป็นจำนวนสองหลัก ให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับจำนวนที่อยู่ถัดไปทางซ้าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทด

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

    1. ให้เหตุผล

    2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทด (2) วันที่ 5 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์