สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับที่ละคู่และเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.10

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน วันที่ 30 พ.ค.62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์