สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     เข้าใจความหมายคำศัพท์ ข้อความ สัญลักษณ์เกี่ยวกับการให้บริการที่สนามบิน (At the airport และเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องทำในการเดินทางโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  การเดินทาง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

    1  บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ At the airport

    2  จับคู่คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับเรื่อง At the airport ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการบอกขั้นตอนที่ต้องทำในการเดินทางโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ

2. ประเมินผลงาน: เลือกใช้คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับเรื่อง At the airport ได้  (แบบฝึกเติมคำ)

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
เรื่อง At the airport.(10 ก.ย. 2563) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง