สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคและบอกความหมาย เพื่อใช้ในการถาม - ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

          7.1 ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคและบอกความหมายได้

          7.2 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

          7.3 พูดและเขียน เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างในงานเขียน

2. ประเมินผลงาน: เขียนกิจกรรมยามว่างของตนเองลงใน My mapping

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง Enjoy listening to music (24 ก.ค. 2563) (มีใบงาน และ สื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง