สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjective ในการสนทนาโต้ตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

   1. ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjective ได้ถูกต้อง

   2. ถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของของตนหรือผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjective ได้ถูกต้อง

2. ประเมินผลงาน: เขียนบรรยายการแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของในห้องเรียน

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง This is my new bag (27 ส.ค. 2563) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง