สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำสำนวนการพูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นใช้ในการพูดขออนุญาต หรือขอร้อง ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารทุกทักษะได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และ คำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต.1.2 ม.1/2 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถออกเสียง บอกความหมายและใช้สำนวนต่างๆ ที่ใช้ในการพูดขออนุญาต การขอร้องให้กระทำ หรือไม่ให้กระทำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้ทักษะการพูดโดยใช้สำนวนการพูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

2. ประเมินผลงาน: เลือกภาพและสร้างบทสนทนาเป็นคู่โยใช้สำนวนการพูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง Can I borrow your pen, please? (20 ส.ค. 2563) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง