สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์ของคำบุพบทและนำไปใช้ในการเขียนบรรยายสถานที่หรือสิ่งของต่างๆรอบตัว  ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 - บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้ถูกต้อง

- ใช้ article a, an ได้ถูกต้อง

- พูดถามตอบสิ่งของในห้องเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้ถูกต้อง

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการการออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์ได้

3. ประเมินผลงาน: ถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใน ห้องเรียน

4. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

5. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง In the classroom (10 ส.ค. 2563) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง