สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     คำศัพท์ สำนวนในการถามตอบเกี่ยวกับวันและเดือนเกิดของตนเอง โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม When is your birthday? และการตอบคำถาม My birthday is on/in ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

          สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองโดยใช้คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับการถามตอบเกี่ยวกับวันและเดือนเกิดของตนเอง โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม When is your birthday? และการตอบคำถาม My birthday is on/in ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่น

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
เรื่อง When is your birthday? (16 ก.ค. 2563) (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง