สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้วัยรุ่นเกิดความสับสนต่อการปฏิบัติตัวและมักก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด     ม๑/๑   อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศได้

- บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

- แสดงการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศได้

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.  วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2.  เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

3.   เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง 18 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล