สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตพัฒนาการของวัยรุ่นมีผลมาจากการทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจึงต้องรู้วิธีการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานปกติ ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดจากการกินอาหารจึงควรเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

          มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  ตัวชี้วัด     ม๑/๔  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้  

    ด้านความรู้

    - บอกความสำคัญของการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของวัยรุ่น

    - วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของวัยรุ่นได้

    ด้านทักษะและกระบวนการ

   - นำเสนอแนวความคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังได้

    ด้านคุณลักษณะ      

  - แสดงพฤติกรรมการมีวินัยและมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

เกณฑ์

-  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 7 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล