สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานปกติ

2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

3.  มีบทบาทมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อของตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ด้านความรู้

   อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

   ด้านทักษะและกระบวนการ

   ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

   ด้านคุณลักษณะ      

   มีส่วนร่วมแนวทางการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้กับเพื่อนและตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   -  ตรวจใบงาน

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตการทำงาน

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

 เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

 เกณฑ์

   -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 24 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล