สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ๑. การดูแลรักษาระบบประสารทให้ทำงานปกติ

       ๒. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบในระบบประสาทซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

  ๓.  มีบทบาทมีส่วนร่วมในการดูแลระบบประสาทของตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

        บอกวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทได้

      ด้านทักษะและกระบวนการ

       นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลรักษาระบบประสาทได้

       ด้านคุณลักษณะ       

   มีส่วนร่วม  แนวทาง  การดูแลรักษาระบบประสาทให้กับเพื่อนและคนอื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

        วิธีการ

     -  ตรวจใบงาน

     -  สังเกตการนำเสนอ

     -  สังเกตการทำงาน

 ๒.  เครื่องมือ

     -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

     -  แบบสังเกต

 ๓.   เกณฑ์

     -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การดูแลระบบประสาท 10 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล