สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร้องเพลง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เชื่อมโยงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าสังคม อาทิ การพูด การกล้าแสดงออก ผู้ฝึกทักษะขับร้องและผู้บรรเลงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด และการบรรยายอารมณ์ของบทเพลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง อีกทั้งผู้ฟังฝึกทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   อธิบายการเทคนิคการขับร้องเพลงได้

-  ด้านทักษะ สร้างสรรค์การประกอบขับร้องเพลงใกล้รุ่งได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

            3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง รวมวงดนตรี
เรื่อง รวมวงดนตรี 10 พ.ย. 63
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์