สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร้องเพลง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เชื่อมโยงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าสังคม อาทิ การพูด การกล้าแสดงออก ผู้ฝึกทักษะขับร้องและผู้บรรเลงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด และการบรรยายอารมณ์ของบทเพลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง อีกทั้งผู้ฟังฝึกทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

-  ด้านความรู้   อธิบายการเทคนิคการขับร้องเพลงได้

-  ด้านทักษะ ใช้เทคนิคการร้องได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง เทคนิคการขับร้องเพลง
เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง 27 ต.ค. 63 (มีเพลงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
คลิปเสียงประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง