สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเขียนโน้ตดนตรีเป็นทักษะของการขับร้อง และบรรเลงดนตรีอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ช่วยบันทึกความจำของบทเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

-  ด้านความรู้   อธิบายเกี่ยวกับหลักการอ่านร้องโน้ตไทยสากล

-  ด้านทักษะ อ่านเขียนร้องโน้ตไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 8 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์