สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   

เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม และทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดได้

การวัดผลและประเมินผล

 

1.วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 ใบงานที่ 1.1

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรี ในสังคมและวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในสังคมและวัฒนธรรม 14 ก.ค.63 (มีเสียงวีดิโอประกอบสื่อการสอน)