สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา การพิจารณาทำเลที่ตั้งของราชธานี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีวิตพระองค์ทรงให้บรรดาข้าราชการทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยหันไปทำนาเพิ่มปีละ  2  ครั้ง  ทั้งนาปีและนาปรัง  ทำให้มีข้าวบริโภคมากขึ้น ภูมิปัญญานี้ส่งผลถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยติดอันดับในการส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม การต่อเรือ การก่อสร้างเป็นจำนวนมาก  อาทิ  พระราชวัง ป้อมปราการ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม และ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้อาณาจักรธนบุรีสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของการสร้างสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยธนบุรีได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี 29 ต.ค. 63