สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตอนต้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาวะทางเศรษฐกิจของไทยอยูในสภาพลำบาก เนื่องจากเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นผู้นำคนไทยร่วมแรงร่วมใจ  สร้างความเป็นเอกภาพให้กับบ้านเมืองอยู่นานและสมัยกรุงธนบุรีตอนต้น เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองโครงสร้างทางสังคมคล้ายคลึงกับอยุธยาตอนปลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยธนบุรีได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถอธิบายสภาพสังคมในสมัยธนบุรีได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีได้ถูกต้อง
4.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพทางสังคมในสมัยอยุธยา และธนบุรีได้ถูกต้อง
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี
เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี 22 ต.ค. 63