สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กรุงศรีอยุธยาเป็นเส้นทางคมนาคมในการค้าขายกับดินแดนตอนในและต่างชาติ ส่งผลทำให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติที่สำคัญ กลุ่มบุคคลในสังคมสมัยอยุธยาแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ชนชั้นปกครอง แบ่งได้เป็น พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง 2. ชนชั้นใต้ การปกครอง แบ่งได้เป็น ไพร่ ทาส 3. ชนชั้นพิเศษ แบ่งได้เป็นภิกษุสงฆ์กับชาวต่างชาติซึ่งกลุ่มบุคคลแต่ละชนชั้นต่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  2. นักเรียนสามารถตีความสาระสำคัญที่ปรากฏจากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของระบบศักดินาที่มีต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา 3 ก.ย.63