สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา โดยแบ่งออกเป็น 3 สมัย

กฎหมายสมัยอยุธยาตอนต้นในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โดยมีการตรากฎหมายที่สำคัญ เช่น กฎหมายลักษณะลักพา พ.ศ. 1899กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 1904 เป็นต้น กฎหมายสมัยอยุธยาตอนกลาง ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยมีการตรากฎหมายที่สำคัญ เช่น กฎหมายลักษณะอาญาขบถศึก กฎหมายลักษณะอาญาหลวง กฎหมายว่าด้วยกฎมณเฑียรบาลเป็นต้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาโดยมีการตรากฎหมายที่สำคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทหารกฎหมายในสมัยอยุธยาเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐที่ออกโดยพระมหากษัตริย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ราษฎร์ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ ส่งผลให้อาณาจักรอยุธยานั้นเกิดความสงบเรียบร้อยสามารถพัฒนาจนเกิดความเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างกฎหมายที่สำคัญในสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายในสมัยอยุธยาจากกรณีตัวอย่าง  ที่กำหนดให้ ได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง เรื่อง กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา
เรื่อง กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)