สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      กฎหมายเป็นรูปแบบของบรรทัดฐานทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กำหนดกรอบและให้สิทธิในการดำเนินชีวิตของบุคคล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

      ส 2.2 ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของกฎหมายพร้อมยกตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง    

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชั่วโมง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฏหมาย
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฎหมาย 29 ก.ย. 63