สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปกติ เมื่อไม่ให้เกิดการหาประโยชน์จนทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก

    เนื่องด้วยประเทศแต่ละประเทศนั้นไม่ได้ดำรงความรัฐอยู่ประเทศเดียวแต่อยู่ร่วมกันในโลก การที่มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ ยอมรับและใช้ร่วมกันก็จะทำให้ประเทศเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสำคัญของกฎหมายทางทะเลได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  1. จากภาพข่าวที่กำหนดให้นักเรียนสามารถออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  2. จากภาพข่าวที่กำหนดให้นักเรียนสามารถวาดภาพเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

6. บอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

7. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการที่รัฐต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรมในชั้นเรียน

- ภาพ“การเปรียบเทียบพื้นที่ป่า กรณีสร้างบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ”

- วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด ปล่อยน้ำเสียลงทะเลปากน้ำปราณ”

- Power Point

- วิดีทัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน”

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชั่วโมง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ 16 ต.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)