สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      กฎหมายเป็นรูปแบบของบรรทัดฐานทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กำหนดกรอบและหรือให้สิทธิในการดำเนินชีวิตของบุคคล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

      ส 2.2 ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย

 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรม “ปริศนากฎหมายไทย”

- ใบงาน เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชั่วโมง กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย 30 ก.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)