สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี รวมทั้งต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของผู้อื่นด้วย เพื่อช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในระดับครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้นักเรียนสามารถระบุแนวทางปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่มีต่อสังคมจากการที่พลเมืองปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชั่วโมง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 25 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)