สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุกสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันล้วนมีบทบาท หน้าที่ของตนเอง หากทุกสถาบันสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และประสานประโยชน์ ก็จะส่งเสริมให้ประเทศมีความสงบสุขยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 2.1 ม.2/3 วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม

 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทความสำคัญของสถาบันทางสังคมได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ

 2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานบันทางสังคมแต่ละสถาบันได้สมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบาทและสถานภาพในสถาบันทางสังคมที่ตนดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชั่วโมง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ 16 ก.ย. 63