สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุกสถาบันทางสังคมล้วนมีบทบาท หน้าที่เป็นของตนเอง หากทุกสถาบันสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ก็จะส่งเสริมให้ประเทศมีความสงบสุขยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.2/3 วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสถาบันทางสังคมได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ

 2. นักเรียนสามารถอภิปรายลักษณะสำคัญของของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันได้อย่างถูกต้อง

 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคมได้อย่างถูกต้อง

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละสถาบันทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

 5. นักเรียนสามารถ บอกความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบาทและสถานภาพในสถาบันทางสังคมที่ตนดำรงอยู่

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชั่วโมง บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
เรื่อง บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม 15 ก.ย. 63 (มีบัตรคำประกอบการสอน)