สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พิธีกรรมของแต่ละศาสนา มีขึ้นเพื่อให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติ เพื่อให้ศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้     ผู้คนในสังคมมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม นำมาซึ่งความสงบสุขของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 1.2  ม 2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

      1.2  ม 2/5 อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนอธิบายความหมายและบอกลักษณะการปฏิบัติตนของศาสนพิธีได้ถูกต้อง

2.  นักเรียนระบุขั้นตอนของการปฏิบัติ ศาสนพิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

3.  นักเรียนวิเคราะห์ ความสำคัญของการปฏิบัติตนร่วมกับศาสนาอื่นจากการเข้าร่วมศาสนพิธีได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ

4.  นักเรียนเสนอแนวทางสนับสนุนให้คนใกล้ชิดปฏิบัติศาสนพิธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- สื่อ Power Point เรื่อง ศาสนพิธีในศาสนาอื่น ๆ

- ภาพการอยู่ร่วมกันของคนหลายศาสนา

- ภาพและวิดีทัศน์พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ
เรื่อง ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ 11 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)