สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ทุกคนควรปฏิบัติตนให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งกิริยา วาจา และใจ เป็นกิจวัตรต่อบุคคลรอบข้าง อันจะนำมาซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ส 1.2  ม 2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด8. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนบอกความหมายของคำว่า “ปฏิสันถาร” ได้

2.  นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนตามมารยาทในการแต่งกายได้ถูกต้อง         

ด้านทักษะและกระบวนการ

3.  นักเรียนจำแนกลักษณะของมรรยาทและการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล

4.  นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักการต้อนรับ มรรยาทผู้เป็นแขก และการแต่งกายถูกกาลเทศะได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

5.  นักเรียนเสนอแนวทางการแต่งกายที่เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ โดยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- กิจกรรม “แฟชั่นนิสต้า”

- เกณฑ์การประเมินการตรวจตัวอย่างการแต่งกาย

- สื่อ PowerPoint เรื่อง มารยาทชาวพุทธ

- ภาพการแต่งกายไปวัดทั้งชายและหญิง

- ภาพการแต่งกายงานมงคลทั้งชายและหญิง

- ภาพการแต่งกายงานอวมงคลทั้งชายและหญิง

- ภาพการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง มรรยาทชาวพุทธ
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 8 ก.ย. 63