สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน้าที่ของบุคคลที่พึงมีต่อกัน สร้างความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกัน นำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงของครอบครัวและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.2  ม 2/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนบอกความหมายของการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนระบุองค์ประกอบของหลักทิศ 6 ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนอธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามหลักทิศ 6 ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

 - แบบสังเกตพฤติกรรม

- กิจกรรม “เส้นทางเบื้องหน้า”

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 1 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)