สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     - การขัดเกลาจิตใจผ่านการสาธยายธรรมอยู่เสมอเป็นการฝึกตนให้มีสติรู้ตัว เกิดปัญญา และก่อให้เกิดความรักต่อเพื่อนร่วมโลก 

       - การฝึกควบคุมกาย วาจา และใจ ไปพร้อม ๆ กันเป็นผลให้จิตเกิดความสงบและเข้าใจสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างดี นำมาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 1.1  ม 2/10 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.1  ม 2/10 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.  นักเรียนบอกความหมายของการสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและความหมายของการบริหารจิตได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และความสำคัญของการบริหารจิตเจริญปัญญาได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3.  นักเรียนเห็นคุณค่าการสวดมนต์แปล แผ่เมตตา พร้อมประยุกต์การบริหารจิตเจริญปัญญาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

 - คำถามสำคัญ

 - กิจกรรม “อย่าหลบสาบตา”

 - สื่อ PowerPoint เรื่อง "การบริหารจิตและเจริญปัญญา"

 - ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญา

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา
เรื่อง การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)