สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                         การฝึกควบคุมวิธีการคิดอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้มีเหตุผล เข้าใจสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างดี นำมาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
           ส 1.1  ม 2/9 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.  นักเรียนอธิบายความหมายของโยนิโส-มนสิการและวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้ถูกต้องและมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3.  นักเรียนเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้เหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

  - ประเด็นคำถาม

 - กระดานดำ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 25 ส.ค. 63