สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     หากบุคคลในสังคมปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงทางแห่งความเสื่อม ย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.  นักเรียนอธิบายความหมายของหลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญหลักธรรมของหลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ 
3.  นักเรียนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมโดยใช้หลักธรรมของหลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

        - คำถาม

        - ใบงาน เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6

        - วีดิทัศน์ เรื่อง สาวหัวร้อน ชนเอง-เจ็บเอง-อาละวาดเอง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6
เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 14 ส.ค. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)