สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสอนของแต่ละศาสนา เมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามคำสอนแล้วย่อมทำให้สังคมมีความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
         ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของ ขันธ์ 5 และอายตนะได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนระบุความสัมพันธ์ของขันธ์ 5 และอายตนะได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ขันธ์ 5 และอายตนะไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีเหตุผล
 

การวัดผลและประเมินผล

- สมุดจดบันทึก

- กิจกรรม“จับคู่ขันธ์ 5”

- กิจกรรม “อาตยนะสัมพันธ์”

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ
เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ 11 ส.ค. 63