สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ทำให้ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

     1.  นักเรียนอธิบายเรื่องราวของมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ

     ด้านทักษะและกระบวนการ

     2.  นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่แฝงอยู่ในมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกได้ถูกต้องมีเหตุผล

     ด้านคุณลักษณะ

     3.  นักเรียนเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากการศึกษามิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- วีดิทัศน์ เรื่อง มิตตวินทุก-ชาดกและราโชวาทชาดก

- กิจกรรม “นิทานสอนธรรม”

- ใบงานที่ 5 เรื่อง ชาดก

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง ชาดก
เรื่อง ชาดก 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)