สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ทำให้ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
        ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด 
จุดประสงค์การเรียนรู้
     ด้านความรู้  
     1.  นักเรียนอธิบายหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ
     ด้านทักษะและกระบวนการ
     2.  นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้อย่างมีเหตุผล
     ด้านคุณลักษณะ
     3.  นักเรียนเสนอแนะวิธีการนำหลักปฏิบัติและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- ใบความรู้ เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควรรู้จัก

- กระดาษฟลิปชาร์ทและสีเมจิก

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 31 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)