สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาประวัติของสาวก หรือบุคคลสำคัญของศาสนา ทำให้ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด

 จุดประสงค์การเรียนรู้
          ด้านความรู้
      1.  นักเรียนอธิบายประวัติและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระ-เจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราได้ถูกต้อง
     ด้านทักษะและกระบวนการ
     2.  นักเรียนวิเคราะห์คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราที่มีต่อพระพุทธศาสนา
ได้ถูกต้องสมเหตุสมผล
     ด้านคุณลักษณะ
     3.  นักเรียนเชิญชวนประชา- สัมพันธ์ให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ของการนำความคิดที่ได้จากประวัติพระ เจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา

- ป้ายนิเทศ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา 29 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)