สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การศึกษาประวัติของสาวก หรือบุคคลสำคัญของศาสนา ทำให้ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
 ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด
 จุดประสงค์การเรียนรู้
     ด้านความรู้  
     1.  นักเรียนอธิบายประวัติและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ถูกต้อง
     ด้านทักษะและกระบวนการ
     2.  นักเรียนวิเคราะห์คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่มีต่อพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องสมเหตุสมผล
     ด้านคุณลักษณะ
     3.  นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์จากการนำข้อคิดที่ได้จากแนวทางการปฏิบัติของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

- ใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธสาวก”

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
เรื่อง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 24 ก.ค. 63(มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)