สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ทำให้ได้ข้อคิดที่สำคัญซึ่งสามารถเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
          ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
          ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด
 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
     1.  นักเรียนอธิบายพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
     2.  นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดสำคัญจากพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างสมเหตุสมผล        
ด้านคุณลักษณะ
     3.  นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการนำข้อคิดจากพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- วีดิทัศน์ เรื่องพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- กระดาษฟลิปชาร์ทและสีเมจิก

- ใบงานที่ 3 เรื่อง  พุทธศาสนานำพาชีวิต

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)